Målsætninger for Socialpsykiatriens dagtilbud

Udgangspunktet for al støtte fra Socialpsykiatriens dagtilbud i Tønder Kommune er værdibaseret og tager afsæt i WHO’s definition af psykisk sundhed:

En tilstand af trivsel, hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress, samt indgå i fællesskabet med andre mennesker.

Psykisk sundhed går på tværs af sygdom, og det er derfor muligt at have god psykisk sundhed, selvom man er syg, ligesom det er muligt at være rask, selvom man er psykisk syg. Der er derfor potentiale i at fremme mental sundhed for såvel syge som raske ("Forebyggelsespakke Mental Sundhed", Sundhedsstyrelsen, 2012).

Den socialfaglige og socialpsykiatriske indsats, har fokus på hverdagslivet for mennesker med en psykisk sårbarhed. Indsatsen tager afsæt i ansvarsrelationen mellem borger og personale.

Indsatsen omfatter forskellige sociale – omsorgs – kulturelle – aktivitets- og mentortilbud.

Formålet er at øge borgerens muligheder for at tage ansvar for eget liv, mindske risikoen for udstødelse, indlæggelse og fremme inklusion i det sociale- samt uddannelses- og arbejdslivet.

En gensidig kontakt og respekt er grundlaget for det faglige arbejde, og tager udgangspunkt i borgerens behov, ressourcer, sociale situation og netværk.

Formålet er, at borgeren kan håndtere den begrænsning som den psykiske sårbarhed har forårsaget, og at støtten fra Socialpsykiatriens dagtilbud, opleves som et redskab til oparbejdelse af nye kompetencer.

Den faglige indsats er opbygget om en rehabiliterende tankegang og er helhedsorienteret.

Der arbejdes ud fra en kognitiv tilgang, empowerment, rehabilitering strukturerede gruppeforløb afpasset den enkelte borger.